jak zdobyc informacje o działce

jak zdobyc informacje o działce wypis dane praktyka

 

Jednym z najważniejszych dokumentów wymaganych przy wszelkiego rodzaju transakcjach kupna lub sprzedaży na rynku nieruchomości to wypis z rejestru gruntów. To dokument z ewidencji gruntów w danej gminie charakteryzujący dokładnie daną działkę. Wypis składa się z: numeru księgi wieczystej gruntu, obszaru i granic działki, numeru ewidencyjnego działki, informacji o położeniu działki, informacji o rodzaju użytków i klasie gruntu oraz informacji o właścicielu działki. Aby otrzymać wypis z rejestru gruntów musimy wypełnić podanie, w którym potrzebne będą następujące informacje: nr działki, nr arkusza mapy i nazwa obrębu. Informacje te znajdują się w księdze wieczystej lub też w notarialnej umowie zakupu. Pamiętać należy o starannym i poprawnym wypełnieniu wniosku, gdyż w przeciwnym razie dostaniemy odmowną odpowiedź. Organem wydającym wypisy i wyrysy jest starostwo powiatowe. Pomimo iż wypis z rejestru gruntów jest dokumentem jawnym to nie można otrzymać wypisu z gruntów dowolnej innej osoby (np. sąsiada). Podmiotami upoważnionymi do otrzymania wypisu są: właściciel nieruchomości, osoba mająca interes prawny związany z daną nieruchomością, organy administracyjne i rządowe oraz jednostki samorządów terytorialnych. Przekonał się niestety o tym pan Kowalski. Chciał poznać dane właściciela i dane o jego działce przylegającej bezpośrednio do jego działki. Jakież było jego zdziwienie, gdy w starostwie usłyszał, że jest to niemożliwe, chyba że jest ważny interes prawny. Ale to już leży w gestii pracownika starostwa. Szukał drogi, by umotywować swoją prośbę. Jego znajomy radził mu, by jakoś „zdobył” numer KW działki sąsiada, to wtedy możliwy jest wgląd do niej przez Internet. Nie ma tam co prawda adresu, ale jest nazwisko i PESEL właściciela (współwłaścicieli) , a to znacznie ułatwia późniejsze szukanie adresu. Pan Kowalski dowiedział się, że w starostwie może dostać informacje o sąsiadach, ich nazwisko i mapkę sąsiedniej działki. Tyle, że za mapkę do celów projektowych drogo się płaci, natomiast za kopię mapy zasadniczej bez pieczęci już zdecydowanie mniej. Jeden z jego znajomych pracujący  w starostwie powiedział panu Kowalskiemu – W moim starostwie to powszechna praktyka. Dostaje się wypisy i wyrysy swojej działki i wszystkich sąsiednich, łącznie z numerami ksiąg wieczystych, jeśli są założone. To niestety praktyka niezgodna z prawem. Pan Kowalski nie zdecydował się na kroki, które później mogłyby przysporzyć mu innych kłopotów.