Kredyt studencki po rzuceniu studiów

Kredyt-studencki-po-rzuceniu-studiów

Kredyt studencki umożliwia młodym osobom, nieposiadającym środków na utrzymanie w okresie studiów, sfinansowanie całego okresu nauki. Jest to pomoc udzielana przez państwo, którą student może przeznaczyć na wydatki związane ze studiami, np. koszty utrzymania, pomoce naukowe itp. Co dalej z kredytem studenckim w przypadku porzucenia studiów?

O kredyt studencki z dopłatą do odsetek mogą się ubiegać studenci: uczelni publicznych i niepublicznych, studiujący w systemie dziennym, wieczorowym lub zaocznym, którzy rozpoczęli naukę przed ukończeniem 25 roku życia, a także studenci studiów doktoranckich.

Kto może wnioskować o kredyt studencki?

Kredyt studencki jest przeznaczony dla studentów z rodzin mniej zamożnych, czyli takich, których nie stać na wsparcie młodego człowieka w okresie nauki. W związku z tym co roku ustalana jest maksymalna wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania kredytu.

Student ubiegający się o kredyt studencki musi złożyć do banku wniosek wraz z potwierdzeniem dochodu w rodzinie, zaświadczeniem ze szkoły wyższej potwierdzającym studiowanie, a także dokumenty wymagane przez bank dla celów oceny zdolności kredytowej i zabezpieczenia spłat kredytu. Wnioski należy składać do 15 listopada każdego roku w jednym z banków udzielających kredytów studenckich.

Warunki udzielania kredytu studenckiego

Kredyt studencki jest udzielny na okres studiów, nie dłuższy niż 6 lat, który dla doktorantów może być przedłużony o maksymalnie 4 lata. Kredyt jest wypłacany w ratach miesięcznych, jednak nie dłużej niż przez 10 miesięcy w każdym roku akademickim. Wsparcie finansowe nie jest wypłacane w okresie urlopu udzielonego z przyczyn zdrowotnych lub ważnych przyczyn losowych. Miesięczna rata kredytu studenckiego wynosi 600 zł, w związku z tym, w ciągu jednego roku akademickiego student może dostać 6000 zł. Od roku akademickiego 2015/2016 istnieje możliwość wnioskowania o ratę podwyższoną – 800 zł miesięcznie.

Kiedy bank przestanie wypłacać transze?

Bank zaprzestanie wypłacania miesięcznych transz kredytu studenckiego, jeżeli:

  • student nie zaliczy semestru;
  • student nie przedstawi w terminie bankowi ważnej legitymacji studenckiej lub doktoranckiej. Wypłaty będą wznowione w miesiącu następującym po miesiącu, w którym student przedłoży w banku ważną legitymację studencką.

Utrata statusu studenta

Spłata kredytu studenckiego powinna rozpocząć się 2 lata po zakończeniu studiów. W przypadku przerwania studiów, splata kredytu powinna nastąpić od następnego miesiąca po terminie utraty statusu studenta. W takiej sytuacji liczba rat spłaty kredytu wynosi dwukrotność wypłaconych rat, czyli w przypadku otrzymywania kredytu przez cztery lata, spłacać go musimy w ratach przez osiem.